Tuesday, October 13, 2015

Trad Tuesday - Biodh An Deoch sung by Julie FowlisJulie Fowlis is one of the premier Scottish Gaelic singers today. Here is her interpretation of an old Gaelic song.

Lyrics:English Translation:
  
Òladh neo na òladh càch iWhether he or the others were drinking
Biodh i làn aig ceann a' bhùirdThere would still be plenty on the table
  
Sèist:Chorus (after each verse):
Biodh an deoch seo 'n làimh mo rùinThe drink would be in my love's hand
Deoch slàinte le fear an tùirHere's a health to the chief
Biodh an deoch seo 'n làimh mo rùinThe drink would be in my love's hand
  
Chunnacas bàt' air an fhairgeA boat was seen on the waves
'S an làimh dhearg air an stiùirAnd the red hand at the helm
  
Chunnaic mi dol seach' an caol iI saw it passing through the straits
'S badan fraoich 's an t-slait shiùilWith a clump of heather on the sail-yard
  
Fhir a chunnaic air an t-sàil iYou who saw her out at sea
Beannaich an long bhàn 's a criùdh'Bless the fair ship and her crew
  
Beannaich a cruinn àrd 's a h-acfhuinnBless her high masts and her equipment
A cuid acraichean 's a siùilHer moorings and her sails
  
Ged a tha mi 'n seo an CollaThough I am here in Coll
B' e mo thoil a dhol a RùmI long to go to Rhum
  
Agus as a sin a dh' UibhistAnd from there to Uist
Nan d' fhuair mi mo ghuidhe leamWere I to get my wish

No comments:

Post a Comment